دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : کاظم   پریور

پست الکترونیکی : k.parivar@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم طبیعی زیست شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه خوارزمی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زیست شناسی جانورشناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جانورشناسی، سلولی تکوینی جانوری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : ردینگ انگلستان

سوابق اجرایی

 1. مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از 1354 تا 1356.
 2. عضو کمیته زیست شناسی شورای برنامه ریزی ستاد انقلاب فرهنگی از 1360 تا 1375 با حکم وزیر علوم..
 3. عضو کمیته زیست شناسی شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزس عالی از 1360 تا   1370با حکم وزیر علوم.
 4. عضو کمیته زیست شناسی تدوین کتب درسی وزارت آموزش و پرورش از 1362 تا 1365 با حکم وزیرآموزش و پرورش.
 5. عضو شورای پژوهشی شیلات ایران از 1370 تا 1375.
 6. عضو شورای پژوهشی دانشگاه تربیت معلم از 1378 تا 1382.
 7. عضو شورای دانشگاه تربیت معلم از 1378 تا 1382.
 8. معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم دانشگاه تربیت معلم از 1378 تا 1382.
 9. عضو کمیته برنامه ریزی زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی از 1382 تا کنون.
 10. مدیر گروه زیست شناسی مقطع کارشناسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از 1382 تا سال 1384.
 11. عضو  کمیته  منتحب علوم  پایه واحد  علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1383 تا سال 1384.
 12. عضو کمیته زیست شناسی قطب های علمی وزرات علوم تحقیقات و فناوری با حکم وزیر وقت از سال 1383 تا کنون
 13. عضو کمیته انضباطی دانشجویی دانشکده علوم پایه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران از سال 1383 تا 1385.
 14. برنامه ریزی و راه اندازی رشته زیست شناسی سلولی و تکوینی جانوری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با مشارکت همکاران در دانشگاههای دولتی در سطح کشور.
 15. برنامه ریزی و راه اندازی رشته زیست شناسی تکوینی جانوری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با مشارکت همکاران در واحدهای تهران شمال و علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی.
 16. عضو کمیته برنامه ریزی زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی از1382 تا کنون
 17. مدیر گروه کلیه رشته های زیست شناسی در دانشگاه آزاد واحد علوم و   تحقیقات از شهریور ماه 1386 لغایت بهمن ماه1388.
 18. عضو کمیسیون علوم پایه عتف ( علوم و تحقیقات و فناوری کشور)از1389تا کنون.


عضویت در جوامع علمی

1. عضو انجمن زیست شناسی ایران

2. عضو انجمن زیست شناسی تکوینی ایران

3. عضو انجمن زیست شناسی تکوینی انگلستان

4. عضو انجمن فیزیولوژی فارماکولوژی ایراننحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : زیست شناسی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

پایه : 38

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی زیست شناسی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375/06/01

کاظم پریور

کاظم پریور

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^